Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

sztukamatorka
0096 b7b7 500
Reposted fromtfu tfu viafelicka felicka
sztukamatorka
5303 3dce
Fran Rodriguez
Reposted fromNajada Najada viafelicka felicka
sztukamatorka
4314 5a77 500
Reposted frombeltane beltane viagdziejestola gdziejestola
sztukamatorka
Czasem przychodziło mi do głowy, że lepiej byłoby zniknąć, raz na zawsze, w mgnieniu oka rozpłynąć się w powietrzu, bez śladu.
— Magdalena Tulli, Włoskie szpilki
6359 2028
Reposted fromDavosSeaworth DavosSeaworth vianyaako nyaako
sztukamatorka
by Hannah Daisy.
Reposted frombzium bzium vianyaako nyaako
sztukamatorka
Reposted fromdzony dzony
sztukamatorka
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viadzony dzony
sztukamatorka
6318 cb21 500
Reposted fromsarazation sarazation viadzony dzony
sztukamatorka
0675 69fe 500
Reposted fromporsche porsche viadzony dzony
sztukamatorka
5794 377f 500
Reposted fromkaiee kaiee viatfu tfu
sztukamatorka
3753 577d 500
Reposted fromtfu tfu
sztukamatorka
4537 b921 500
Reposted fromtfu tfu
sztukamatorka
9582 4e17
Reposted fromhostium hostium viatfu tfu
sztukamatorka
Reposted fromDickieGoldwire DickieGoldwire viadzony dzony
6452 49d6
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadzony dzony
sztukamatorka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
sztukamatorka
„Nie za wygląd się kocha, ale nie wiadomo za co”
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromdh707 dh707 viagdziejestola gdziejestola
sztukamatorka
5401 9d90
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl