Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

sztukamatorka
5168 9661
sztukamatorka
6377 ecd1
Reposted fromwetryagain wetryagain viagdziejestola gdziejestola
sztukamatorka
7658 76ef 500
Reposted fromkartoNik kartoNik viagdziejestola gdziejestola
sztukamatorka
5634 86c8
sztukamatorka
sztukamatorka
4645 abf8
Reposted fromtfu tfu
5930 fbc7 500
Reposted fromishtarelisheba ishtarelisheba viastrzepy strzepy
sztukamatorka
1272 25d2 500
Reposted fromdice dice viastrzepy strzepy
sztukamatorka
6169 7fd5 500
Reposted fromverronique verronique viastrzepy strzepy
1357 2ac7 500
Reposted fromamatore amatore viastrzepy strzepy
sztukamatorka
1752 6dc1
Reposted fromlittlefool littlefool viadzony dzony
sztukamatorka
9928 91ee 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadzony dzony
sztukamatorka
6374 f5e0
Reposted frompulperybka pulperybka viababyface babyface
sztukamatorka
6554 d6a9 500
7422 a610 500
sztukamatorka
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
sztukamatorka
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viagdziejestola gdziejestola
sztukamatorka
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viagdziejestola gdziejestola
sztukamatorka

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl